Jídelní lístek najdete v sekci KE STAŽENÍ

Vedoucí školní jídelny: Jitka Fajbíková

Telefonní kontakt: 487 86 45 91

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1) Základní ustanovení :

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., vyhláškou č.108/2005 Sb., vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. v platném znění (vyhláška č.602/2006 Sb.-změna vyhlášky 137/2004 Sb.) FN / Metodikou spotřebního koše, novým školským zákonem č.561/2004 Sb. a dalšími zákonnými normami.


Základní předpisy a vyhlášky jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Strava je připravována zdravě v moderně vybavené školní kuchyni za použití minimálního množství tuků, uchovávána dle systému HACCP.

Dítě v MŠ a žák ZŠ má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti (nemoc).

Zaměstnanec má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nejméně 3 hodiny a první den neplánované nepřítomnosti (nemoc).

 

2) Kategorie strávníků a cena stravného :

Děti MŠ 3 – 6 let ..... 26,- Kč

7 let ..... 29,- Kč

Žáci ZŠ 7 – 10 let ......19,- Kč

11 – 14 let ..... 21,- Kč

15 let ..... 23,- Kč

Zaměstnanci ..... 15,- Kč

Důchodci ..... 22,- Kč

 

3) Přihlašování strávníků :

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny.

 

4) Odhlašování strávníků :

Odhlášení strávníka osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky vždy den předem, nejdéle však do 08:00 hodin ráno daného dne.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

5) Způsob úhrady stravného :

Převodem na účet nebo v hotovosti do 15. dne daného měsíce u vedoucí školní jídelny.

Při nezaplacení stravného v daném termínu bude strávník vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky.

V případě opakovaného nezaplacení stravného bude strávník úplně vyloučen ze stravování.

 

6) Výdej stravy :

• Výdej stravy v jídelně je realizován v době :

od 11:40 hod. do 13:30 hod. - učitelé, zaměstnanci a žáci

od 12:00 hod. do 12:30 hod. - důchodci

• Výdej do jídlonosičů je v době od 11:15 hod. do 12:00 hod.

Jídlonosiče jsou povoleny pouze pro důchodce a pro neplánovaně nepřítomné strávníky první den nepřítomnosti.

Podmínky uvádění pokrmů do oběhu :

(Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování)

§2, čl.7)

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (dále jen "provozovna") uvedených v §3 odst. 2 (školní jídelna).

§4, čl.9)

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

(Vyhláška č.137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů , o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných) §25) Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací službu v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat.

Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 stupňů C.

Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.

Výdej stravy ve školní jídelně je prováděn pouze za přítomnosti určeného pedagogického dohledu v jídelně.

Dozírající pracovníci zajišťují kázeň žáků a dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání.

 

7) Práva strávníků :

Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování.

Reklamovat velikost porce nebo kvalitu lze po převzetí u výdejního pultu u vedoucí školní jídelny (žáci prostřednictvím pedagogického dozoru).

 

8) Povinnosti strávníků :

- vstupovat do jídelny pouze v přezůvkách

- dodržovat hygienické zásady

- v jídelně se chovat slušně, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním

- v případě znečištění prostor jídelny požádat u výdejního pultu o čistící prostředky a uklidit

 

9) Závěrečné ustanovení :

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dnem 1.září 2010 .

Provozní řád je uložen u vedoucí školní jídelny.