Novela školského zákona

Vážení rodiče,
v důsledku novely  zákona č.  561/2004 Sb. (školský zákon), která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012 si Vás dovolujeme upozornit na několik změn, které se týkají předškolního vzdělávání a také zápisu do 1. tříd.
1)    Odklad školní docházky
Do 31.12.2011 mohl ředitel školy odložit povinnou školní docházku o jeden školní rok na základě žádosti zákonného zástupce a po předložení doporučení od odborného lékaře nebo školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).
Od 1.1.2012 může ředitel školy odložit povinnou školní docházku o jeden školní rok na základě žádosti zákonného zástupce a po předložení doporučení od odborného lékaře a  školského poradenského zařízení (PPP).
Pokud půjdete k zápisu  a budete požadovat pro Vaše dítě odklad povinné školní docházky, musíte již v tomto školním roce předložit obě doporučení.

2)    Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole
V této části dochází k razantní změně, kdy do 31.12.2011 platilo pouze to, že pokud dítě navštěvuje poslední ročník MŠ, poskytuje se mu vzdělávání bezúplatně, a to i v případě odkladu školní docházky.
Nyní je toto omezeno dobou 12 měsíců, které jsou poskytovány bezúplatně.
Mohou nastat tyto případy:
-    pokud dítě zahájí povinnou školní docházku v září 2012, nebude zákonný zástupce hradit do konce srpna 2012 žádné poplatky
-    pokud dítě dostalo v loňském školním roce odklad a v září 2012 zahájí školní docházky, nebude zákonný zástupce hradit do konce srpna 2012 žádné poplatky
-    pokud půjde dítě k zápisu v letošním školním roce a bude mu udělen odklad školní docházky k 1.9.2013, bude zákonný zástupce mít povinnost hradit za předškolní vzdělávání od 1.1.2013.

 

V Mimoni dne 16.1.2012                                                          Mgr. Jaroslav Jirůtka
ředitel školy

 

 

INFORMACE PRO RODIČE


 

Úplata za školské služby byla stanovena pro tento školní rok ve stejné výši jako v předchozím školním roce, tzn. 300,-- Kč/měsíc. Poplatek za děti, které navštěvují MŠ pouze čtyři hodiny denně a jejichž matky pobírají rodičovský příspěvek činí 200,-- Kč/ měsíc. Děti, které půjdou ve školním roce 2012/2013 k zápisu do školy, jsou od tohoto poplatku osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny děti, které mají povolen odklad školní docházky.

Upozorňujeme, že úplata je splatná vždy do 15. dne v běžném měsíci, a to buď v pokladně Mimoňské komunální, a.s., nebo na účet školy č. 50628824/0600 s variabilním symbolem RČ dítěte.

Informace ke stravování:

Výše stravného v MŠ je stanoveno takto:

Děti 3-6 let 26,-- Kč/den

Děti 7 let 29,-- Kč/den

Do vyšší kategorie patří děti, které ve školním roce, tzn. od 1.9.2012 do 31.8.2013 dovrší věku 7 let.

Stravné se bude vybírat vždy do 10. dne v běžném měsíci (tzn. do 10. 9. uhradit stravné za září atd.). Hradit stravné můžete buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny v budově Základní školy Pod Ralskem. Další možnost je převodem na běžný účet č. 50628824/0600 s variabilním symbolem RČ dítěte. Pokud se rozhodnete platit stravné převodem, oznamte, prosím, tuto skutečnost vedoucí školní jídelny na telefonní číslo 487864591.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě neuhrazených poplatků za školské služby nebo za stravné, může ředitel školy vyloučit dítě z předškolního vzdělávání. V případě jakýchkoliv dotazů, týkající se výše uvedených poplatků, volejte do kanceláře základní školy na telefonní číslo 487864527.

Přeji Vám úspěšný školní rok .

Bc. Lenka Jelínková

ekonomka školy